DRUŠTVO PREPORUKA

VIJESTI IZ GLAVNOG GRADA: Oko 500 novih sadnica i 690 novih stubova za rasvjetu

Foto: Boris Šekularac/MNE magazin

Kako bi se obezbijedio kontinuitet u proizvodnji dendrološkog sadnog materijala, gradsko preduzeće Zelenilo planira da u ovoj godini, kao i u prethodnim, proizvodnju na otvorenom polju uveća za 500 novih trogodišnjih i četvorogodišnjih sadnica lišćara (košćele, melije, primorski hrast, divlji i pitomi kesten…).

Zasnivanje novih parcela pratiće održavanje starih zasada u vidu primjene svih potrebnih agrotehničkih mjera njege (prihranjivanje, freziranje, orezivanje, zaštita od bolesti i štetočina, itd).

Pored proizvodnje dendroloških vrsta, planirana je proizvodnja kontejnerskog sadnog materijala, u količini od 35.000 komada, u čijem će se sastavu najvećim dijelom naći ukrasno žbunje i različite vrste žive ograde. Zasadiće i oko 150.000 komada sezonskog cvijeća.

Za 2018. godinu Zelenilo planira i dodatno opremanje materijalno tehničkim sredstvima, tj. nabavku minibagera sa gumenim gusjenicama i motokultivatora sa prikolicom i priključcima u vrijednosti od 37.700 eura.

Za investicione aktivnosti gradskog preduzeća Zelenilo opredijeljeno je 100.000 eura.

Ovo Društvo pomenuta sredstva usmjeriće na izgradnju novih i rekonstrukciju i revitalizaciju postojećih sadržaja, iz svog djelokruga djelatnosti.

Komunalne usluge doo raspisale su tender vrijedan 100.000 eura za nabavku 690 betonskih stubova javne rasvjete.

Novi stubovi javne rasvjete predviđeni su za ugradnju na čitavom području Glavnog grada i opština u okviru Glavnog grad Tuzi i Golubovaca shodno planu i programu rada Komunalne usluge doo za tekuću godinu, a jedan dio njih biće upotrijebljen za zanjenu postojećih dotrajalih i oštećenih stubova javne rasvjete.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se 1. februara u 9:30 sati u prostorijama Komunalne usluge na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica.