KULTURA SLAJDER

KULTURNA BAŠTINA – RIZNICA GRADOVA: Za konzervatorske projekte u Kolašinu za dvije godine izdvojeno 30.000 eura

Kolasin_most knjaza Danila na rijeci Mrtvici (1)

Most knjaza Danila na rijeci Mrtvici

Za Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara u Kolašinu Ministarstvo kulture samo u protekle dvije godine izdvojilo je skoro 30.000 eura. Od devastacije su prošle godine sačuvani Most knjaza Danila na Mrtvici, kao i Spomenik posvećen palim studentima u I svjetskom ratu 1914-1918. godine. Ove godine planirana je sanacija prilaznog puta do mosta Knjaza Danila, i konzervatorski postupci na Kući u kojoj je održano I,II I III zasijedanje AVNOJ-a.Kolasin_most knjaza Danila na rijeci Mrtvici_1

U proteklom periodu Ministarstvo kulture je bilo nosilac posla, finansiralo i sufinansiralo i ostale  projekte iz oblasti zaštite i očuvanja i ostalih kulturnih dobara sa teritorije ove opštine, koji su realizovani ili je njihova implementacija u toku.

Centar za kulturu, fizičku kulturu i sport je kopleksna ustanova koja pored ostalog, obavlja i bibliotečku i muzejsku djelatnost. Muzejski fond po sadržaju pripada materijalu kompleksnog tipa, što podrazumijeva sadržajno različite muzejske zbirke, i to: etnografska zbirka (150 predmeta), istorijska (200 predmeta), numizmatička (2.092 predmeta) i zbirka slika (247 predmeta). Muzejska djelatnost se obavlja u objektu površine 250 m2 koji je 2002-2003. godine sanirala Evropska agencije za rekonstrukciju. Bibliotečka djelatnost se obavlja u okviru radne jedinice Centra za kulturu.

Kolasin_Spomenik-palim-borcima-iz-sreza-Kolasinskog

Spomenik palim borcima iz sreza kolašinskog

Donošenjem Zakona o kulturi (2008. godine), Ministarstvo kulture je sprovelo sveobuhvatnu reformu zakonske regulative koja se, u prvom redu, odnosila na donošenje propisa iz oblasti kulturne baštine, i to na zakone o: zaštiti kulturnih dobara, muzejskoj djelatnosti, arhivskoj i bibliotečkoj djelatnosti, kao i na donošenje brojnih podzakonskih akata. Nacionalnim programom razvoja kulture Crne Gore (2011 – 2015. godina) takođe je predviđena reforma ustanova na nacionalnom i optinskom nivou, što je podrazumijevalo nove institucionalne oblike obavljanja konzervatorske, muzejske i bibiliotečke djelatnosti, uz zakonsku obavezu opština u Crnoj Gori da osnuju muzeje i narodne biblioteke, kao samostalne javne ustanove. Osnivanje muzeja i biblioteka kao samostalnih javnih ustanova podrazumijeva i reogranizaciju postojećih ustanova iz oblasti kulture i njihove statusne, organizacione, koncepcijske i kadrovske promjene.

Kolasin_Spomenik-palim-studentima-iz-I-svjetskog-rata

Spomenik palim studentima iz prvog svjetskog rata

 

Nepokretna kulturna dobra

This slideshow requires JavaScript.

 

Na teritoriji Opštine Kolašin, status kulturno dobro, ima 24  nepokretna kulturna dobra, koja su tretirana kroz Projekat revalorizacija kulturnih dobara:

 1. Manastir Morača
 2. Most knjaza Danila na rijeci Mrtvici
 3. Ostaci barutane; Vinića Brdo
 4. Gimnazija u kojoj su u toku NOB-a održani mnogi sastanci
 5. Spomenik palim studentima iz I svjetskog rata 1914 – 1918
 6. Kuća gdje je održan I kongres CNO
 7. Kuća u kojoj je održan I kongres AFŽ-a Crne Gore
 8. Kuća u kojoj je održano I, II i III zasijedanje ZAVNO-a Crne Gore
 9. Spomenik palim borcima iz sreza kolašinskog
 10. Spomen-ploča (Centar za kulturu)
 11. Spomen-ploča (Zavičajni muzej)
 12. Spomen-ploča (Centar za kulturu)
 13. Spomen-ploča (Dom narodnog zdravlja)
 14. Spomen-ploča nar. her. Budu Tomanoviću i Baju Sekuliću (Crkvine)
 15. Spomen-ploča na mjestu gdje je strijeljano 500 rodoljuba (Breza)
 16. Spomen-ploča u mjestu sjedišta SK KPJ za Kolašin (Drijenak)
 17. Spomen-ploča her. Vukmanu Kruščiću (Mateševo)
 18. Spomen-ploča (Gornje Lipovo)
 19. Spomen-ploča (Barutane)
 20. Grob I spomenik Baja Sekulića Crkvine
 21. Grob I spomenik Buda Tonovića – Crkvine
 22. Kuća u kojoj je bilo odredište PKKPJ za Crnu Goru
 23. Spomen ploča – Kolašin – nije pronađeno
 24. Spomen ploča – Vrlostup

 Za kulturna dobra urađeni su elaborati, koji sadrže detaljan opis sprovedenih aktivnosti, kao režim i mjere zaštite kulturnih dobara. Projekat je implementiralo Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara u saradnji sa svim nacionalnim i lokanim institucijama iz oblasti kulturne baštine,  kao i državnim i lokalnim organima uprave.

Pokretna kulturna dobra na teritoriji Opštine Kolašin, nalaze se u Manastiru Morača, i to:

 1. Zbirka štampanih knjiga 2
 2. Zbirka rukopisnih knjiga 6
 3. Zbirka drvenog namještaja 17
 4. Ikonostas sa ikonama
 5. Zbirka ikona u manastiru 11
 6. Zbirka metala 6

Kulturna dobra obuhvaćena su Projektom revalorizacije, na osnovu kojeg je utvrđen visok stepen očuvanosti objekata i predmeta sa statusom kulturno dobro.