DRUŠTVO

PREDSTAVLJAMO: Azerbejdžan kao model multikulturalnog društva

              

Republika Azerbejdžan se prostire na velikoj površini. Povoljan geografski položaj i bogata priroda  privlačili su ljude još od drevnih vremena na ovu zemlju. Azerbejdžan je multikulturalno društvo i razlozi za naseljivanje različitih etničkih grupa je inspirisanost od strane vlade Azerbejdžana.

Multikulturalna politika je usvojena od strane lokalne vlasti 1995. godine. Ustav Republike Azerbejdžan priznaje i garantuje  poštovanje prava i sloboda svih bez obzira na njihovo porijeklo, rasu, religiju i jezik. Ustavni Akt o suverinitetu Republike Azerbejdžan potvrđuje da su svi državljani Azerbejdžana jednaki pred pravom.

Murshudova Ulduz Bashir

Azerbejdžan se danas razlikuje po etničkoj raznolikosti: zajedno sa azerbejdžanskim turcima  planinski Jevreji,Tati,Tališi, Kurdi, Molokanci, Ingiloji, Ruruli. Cakuri,Avarsi, Lezgini, Udi, Hinalizi, Grizi, Budulčani, Rusi, Grci žive na ovoj teritoriji. Ljudi različitih kultura su došli u Azerbejdžan da dobiju zaštitu, dobijanja azila, iz ekonomskih razloga, tolerancije, poštovanja, religijske slobode.

Ove etničke grupe su državljani Azerbejdžana i čuvaju elemenete svojih sopstevnih kultura.Ova kultura se odražava i na tradicije, običaje, domaći život, zanatstvo, kuhinju, raznovrsne ritual i ceremonije. Azerbejdžanske raznolike migrantske zajednice su donijele sa sobom hranu, način života i kulturne vještine, koje su se apsorbovale u maticu azerbejdžanske kulture. Potencijalni razlog zašto se azerbejdžanci uspješnije prilagodili  multikulturalnosti je zato što  su to učili u državnim školama. Azerbejdžanski studenti su naučeni o privilegijama u pogledu rase, pola, klase, sexualne orijentacije, invaliditeta i religije.

Država Azerbejdžan ima sljedeće principe:

  • Bezuslovno poštovanje principa teritorijalnog integriteta i suveriniteta zemlje.
  • Zaštita prava i sloboda nacionalnih manjina
  • Državna garancija zaštite manjinskih života, jezika i kulture
  • Zaštita prava manjina na osnovu relevantnih zakona i predsjedničke uredbe,Ustava i Nacionalne Skupštine.

Takođe potrebno je uključiti i sljedeće aspekte:

  • Razvoj života i rada zajedno sa azerbejdžanskim multinacionalnom porodicom
  • Jačanje idealističkog i moralno-psihiloškog okvira za ispunjenje ideja patriotizma.
  • Garantuje prava svih državljana nezavisno od nacionalnog, rasnog, etničkog, religioznog porijekla ljudi.
  • Izbjegavanje slučajeva nacionalizma i rasizma

 Kontakt između ljudi različitih kultura u Azerbejdžanu se okarakterizovalo tolerancijom i angažovanjem, ali nažalost povremeno se rezultiralo konfliktom i prekidom dobrih odnosa.

Azerbejdžan se u svojoj sopstvenoj zemlji stradao od etničkih motivisanih nasilja kao što je Hodžali.

Autorka: Docent Murshudova Ulduz Bashir