DRUŠTVO PREPORUKA

JU KAKARICKA GORA: Od osnivanja obavljeno više od 400 prijema klijenata i klijentkinja

Foto: Podgorica.me

Potpisivanje Memoranduma o saradnji između Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica sa Opštinom Tivat je najbolji način za saradnju sa jedinicama lokalne samouprave, iako nije i prvi. Javna ustanova je i dosad na zahtjev opština primala korisnike za koje su jedinice lokalne samouprave snosile troškove ili dio troškova. Podrška NVO sektora u ovoj oblasti je značajna, i tu tom smislu Javna ustanova podržava sve inicijative koje vode institucionalizaciji saradnje. Podsjećamo, od osnivanja Ustanove obavljeno je više od 400 prijema klijenata i klijentkinja, tako da Javna ustanova ima kapaciteta da izađe u susret takvim inicijativama, kažu iz JU Kakaricka Gora.

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica osnovana 2008. godine, ustanova je stacionarnog tipa koja obezbjeđuje psihosocijalnu podršku zavisnicima/cama, u cilju smanjenja psiho-fizičkih posljedica nastalih usljed dugotrajne konzumacije različitih psihoaktivnih supstanci.

Proces tretiranja bolesti zavisnosti je kompleksan i dugotrajan, a tretman u Javnoj ustanovi je fokusiran na psiho-socijalnu podršku kombinovanu sa različitim segmentima radno-okupacione terapije, sportskih aktivnosti i aktivnosti resocijalizacije, baziran na stručnom programu koji se sprovodi na grupnim i individualnim psihoterapijama. Takođe, prepoznavajući da bolest zavisnosti nije samo problem pojedinca, već i porodice, tretman u Javnoj ustanovi podrazumijeva i rad sa porodicama koji se sprovodi nakon šest mjeseci boravka klijenta/klijentkinje, saopšteno je iz ove institucije.

Foto: Podgorica.me

JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica prepoznata je kao ustanova sa najboljim uslovima tretmana, ne samo u regionu, već i šire. Klijentima/kinjama su na raspolaganju pored stručne i profesionalane pomoći i podrške, i smještajni kapaciteti koji ispunjavaju visoko profesionalne standarde kolektivnog smještaja. Kapaciteti muškog bloka predviđeni su za 40 klijenata, dok su kapaciteti ženskog bloka namijenjeni za 16 zavisnica.

Menadžment i zaposleni u Javnoj ustanovi konstantno ulažu napore kako bi unaprijedili postojeće segmente tretmana, ali i obezbijedili nove, primjenjujući visoke standarde kako bi adekvatno odgovorili na potrebe za rehabilitacijom zavisnika/zavisnica, ističu u JU Kakaricka Gora.

Tretman u Javnoj ustanovi podrazumijeva dvije faze: fazu rezidencijalnog dijela tretmana i fazu nerezidencijalnog dijela, u ukupnom trajanju od dvije godine. Proces rehabilitacije i resocijalizacije u obje faze odvija se po jasno utvrđenim pravilima i procedurama, a u skladu sa profesionalnim pristupom bolesti zavisnosti. Koncept Ustanove počiva na dobrovoljnosti kandidata/kinje, kao i autentičnoj motivaciji za oporavkom.

Podsjećamo da od decembra 2015. godine u okviru Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica funkcioniše i Centar za tretman zavisnica. Izgradnjom Centra pružila se mogućnost ovom dijelu populacije da dobiju adekvatnu pomoć čime se doprinosi i suzbijanju diskriminacije i stigmatizacije u tretiranju ove bolesti. Projekat izgradnje Centra iznosio je oko 620.000 eura, a bio je podržan od strane Glavnog grada Podgorica, Vlade Crne Gore i EU, podsjećaju u ovoj ustanovi.