DRUŠTVO PREPORUKA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA: Ponovo ćemo sa receptom moći kod privatnika

Crnogorski građani uskoro će ponovo poći sa receptom da dobiju ljekove i u privatnim apotekama. Ova inicijativa Ministarstva zdravlja uskoro bi trebalo da bude predmet razmatranja na nekoj od narednih sjednica Vlade, saznaju Dnevne novine. 

Naime, to je jedna od novina farmaceutske reforme koja je u toku. Između ostalog, Ministarstvo je iniciralo i izradu nove Pozitivne liste ljekova, kao i planiranje dodatnog novca za finansiranje skupih ljekova koji su izvan sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

-Ministarstvo čini sve da se obezbijedi kontinuirana snabdjevenost crnogorskog tržišta ljekovima, kako za naše osiguranike, tako i za javne zdravstvene ustanove. U tom smislu planirano je i ponovno uključivanje privatnih apoteka u mrežu javnih zdravstvenih ustanova, jer je realizacija vladinih zaključaka o uključivanju privatnih apoteka u mrežu javnih zdravstvenih ustanova 2015. godine ostvarila zadati cilj, a to je da je obezbijeđena kontinuirana snabdjevenost ljekovima u Crnoj Gori- smatraju u Ministarstvu.

Iz resora Kenana Hrapovića su objasnili da reforma farmaceutskog sektora ima za cilj utvrđivanje realnog plana godišnjih potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima, izrada nove Liste ljekova sa jasno preciziranim kriterijumima za svaki inovativni lijek u skladu sa međunarodnim smjernicama, a primjereno ekonomskoj moći Crne Gore.

Detaljne analize

Cilj reforme je, dodaju, i da se normativno uredi farmaceutska politika i tržište ljekova, planiranje sredstava za finansiranje skupih ljekova-za rijetke bolesti, transplatacije i druge skupe procedure liječenja izvan sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na nivou budžeta Crne Gore ili Ministarstva zdravlja, koji bi imali kontrolu nad trošenjem tih sredstava.

Prioritet je i, kako ističu, izrada farmakoterapijskih protokola – kliničkih smjernica koje bi koristili ljekari prilikom predlaganja i propisivanja terapije, medicinska edukacija ljekara – davanje smjernica, izdavanje farmakoterapijskih vodiča, uvođenje stimulativnih – restriktivnih mjera za propisivanje ljekova, zatim razvoj novih i revizija postojećih vodiča dobre prakse uz diseminaciju, implementaciju i evaluaciju.

-Sve aktivnosti Ministarstva temelje se na detaljnim analizama o svim aspektima i konkretnim predlozima mjera, zasnovanim na zakonitim odlukama, transparentnosti, benefitima za osiguranike i javni zdravstveni sistem i naravno ekonomskim pokazateljima, u smislu opterećenja na javne finansije-kazali su iz Ministarstva i dodali da su u skladu sa zakonom donijeli niz pravnih propisa kojima se stvaraju pravne pretpostavke za donošenje Liste ljekova, odnosno Uredbu o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova i Uredbu o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje ljekova sa liste ljekova.

Iz Ministarstva podsjećaju da je Vlada usvojila Uredbu o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova u Crnoj Gori, kojom se detaljno definiše način formiranja maksimalnih cijena za ljekove koji se izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja u Crnoj Gori.

Cijene kao u okruženju

-Cijene po kojima se osiguranicima obezbjeđuju ljekovi, u skladu sa Uredbom, ne mogu biti veće od prosječne cijene u tri referentne države: Srbija, Hrvatska i Slovenija, umanjene za pet odsto. Dakle, cijena je vrlo slična cijenama u susjednim državama, negdje nešto malo manja ili veća, ali u prosjeku vrlo blizu najnižih cijena u okolnim državama. Takav sistem određivanja maksimalnih cijena ljekova tzv. “eksterne referentne cijene” koriste sve države EU, samo se odlučuju za različite referentne zemlje-objasnili su iz Ministarstva.

U skladu sa evropskim preporukama, pojašnjavaju, određivanje maksimalnih cijena ne primenjuje se i na ljekove koji se ne izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja odnosno, koji nijesu na Pozitivnoj listi ljekova.

-Cilj je da se putem tržišne konkurencije proizvođači bore da nižim cijenama budu što pristupačniji pacijentima. U zemljama sa malim brojem stanovnika, gdje mnogi proizvođači nijesu pretjerano motivisani da registruju svoje preparate i konkurišu na tržištu, dešava se da za pojedine ljekove nema više proizvođača te izostaje konkurencija. U takvim uslovima cijenu često određuje jedan proizvođač i ona može biti veća nego u drugim zemljama sa većom populacijom- rekli su iz Ministarstva.

Lista podložna promjenama

U toku je, dodaju, priprema Uredbe o kriterijumima za formiranje referentnih cijena ljekova u Crnoj Gori i izrada nove Pozitivne liste ljekova, koja će biti podložna promjenama, kako bi obezbijedili korisnicima farmaceutskih medikamenata najadekvatnije liječenje, uvažavajući i ljekove za nove bolesti, koje su trend ne samo u Crnoj Gori, već i u svijetu.

-Budući da u ovom trenutku postoji neusklađenost stvarne potrošnje ljekova i planiranih budžetskih sredstava, primjenom nove Liste ljekova sa jasno preciziranim kriterijumima za svaki inovativni lijek u skladu sa međunarodnim farmakoterapijskim i farmakoekonomskim smjernicama, a primjereno ekonomskoj moći Crne Gore, uz planiranu informatičku podršku poslovnih procesa u oblasti nabavke, distribucije i upotrebe ljekova, potrošnog medicinskog i sanitetskog materijala u sistemu javnog zdravstva, doprinijeće racionalizaciji potrošnje ljekova- rekli su iz Ministarstva.

Obezbjeđivanje uređenog i efikasnog zdravstvenog sistema, na stabilnim finansijskim osnovama, u čijem je središtu pacijent, ističu, prioritetan je zadatak Ministarstva.

-To želimo postići podizanjem kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenta, nastavkom započetih i uvođenjem novih preventivnih programa, edukacijom i stručnim osposobljavanjem, kako ljekara tako i srednjeg medicinskog kadra na svim nivoima zdravstvene zaštite, primjenom novih zdravstvenih tehnologija, efikasnijim upravljanjem finansijskim resursima i poboljšanjem standarda zaposlenih u zdravstvenom sistemu- rekli su iz Ministarstva.

Izvor: Dnevne novine/cdm.me