KULTURA SLAJDER

KULTURNA BAŠTINA – RIZNICA GRADOVA: Sjaj Kotora ne može da izblijedi

palata_drago

Palata Drago

Za očuvanje i zaštitu kulturnih dobara u Kotoru ove godine Ministarstvo kulture obezbijedlio je više od 160.000 eura. Najznačajniji projekat je svakako sanacija palate Drago koja je povjerena Centru za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Finansijski zahtijevan je i nastavak radova na kotorskim bedemima za koje će biti izdvojeno 30.000 eura.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kotorski bedemi

 

Projekti 2012-2016.

Na koji način su se Ministarstvo i Opština Kotor posvetili zaštiti kulturnih dobara grada najbolje govore brojni projekti sanacije koji su realizovani u periodu od 2012. do 2016.godine, a i oni koji su u toku.

Oko 30.000 eura Ministarstvo je opredijelilo 2012. godine. Tada su obavljena arheološka istraživanja u Risnu, rađena Studija zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade PUP-a Kotor, sprovedene konzervatorske mjere na istorijsko-umjetničkoj zbirci  i pomorskoj zbirci „Muzeja“. Publikovan je i Statut srednjevjekovnog grada Kotora, organizovane tematske izložbe „Porodica Brajković iz Perasta“, „Ribarstvo Mula, Prčanja i Perasta“, „Poljoprivredne alatke iz Grblja“ i „Svijet mora Boke Kotorske“.

Slična sredstva izdvojena su 2013. kada su nastavljena arheološka istraživanja u Risnu, obavljeno rekognosciranje crnogorskoh podmorja i sprovedene konzervatorske mjere na ikonama sa ikonostasa iz crkve Sv. Jovana Bogoslova (Svrčak, Morinj).  Te godine pristupilo se konzervaciji muzejskih predmeta u Pomorskom muzeju i Muzejima Kotor, organizovane su izložbe  ,,Dobrotska čipka”, ,,Ženska oglavlja”, ,,Bitve, mandraći i tiraduri u Boki Kotorskoj”. Objavljena je i monografija Sveta Vučenovića „Graditeljstvo Kotora”.

Podvodno istraživanje risanskog akvatorija počelo je 2014. godine, a obavljeno je i sistematsko arheološko istraživanje u Risnu i konzervatorski postupci na ostacima antičkog grada, vrijedno 20.000 eura.  Rekognosciranje crnogorskog podmorja povjereno je Centru za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Sprovedene su i konzervatorske mjere na mozaicima, zidovima i originalnom malteru na ostacima antičke vile u Risnu. Konzervatorski su zaštićeni i predmeti iz likovnog fonda Galerije solidarnosti ,,Muzeja Kotor”, kao i iz ostalih zbirki.

Kada je riječ o bibliotečkoj djelatnosti obavljeno je stručno usavršanje bibliotekara za rad u savremenim plaaatformama, a organizovana je i izložba „Odškrinuta mornarska škrinja“ Pomorskog muzeja.

Za sve ove projekte u 2014. izdvojeno je ukupno oko 52.000 eura, a sličan budžet realizovan je i 2015. Prošle godine nastavljena su sistematska arheološka istraživanja u Risnu na lokalitetima Carine i Gradina,  a obavljeno je podvodno istraživanje risanskog zaliva od ušća Sopota do Carine, kao i u dijelu Rtac-Manastir Banja. Organizovane su i izložbe „Oglasi i reklame između dva svjetska rata“, ,,Ručni rad-tkanina iz fundusa porodice Radimir“, ,,Turski fermani i berati”, a izloženi su i predmeti koji se odnose na perašku porodicu Zmajević .

Sprovedene su konzervatorske mjere na istorijsko-umjetničkoj zbirci Muzeja, ali i na goblenima, Spomeniku palim borcima i žrtvama rata, kao i na autoportretu Tripa Kokolje.

Objavljena je naučna publikacija ,,Benediktanci na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije (IX stoljeće – 1571)” i urađen katalog etnografske zbirke Muzeja Perasta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Crkva sv. Luke

 

Ministarstvo kulture pomoglo je organizaciju tradicionalne manifestacije Bokeljska noć, koja je u skladu sa zakonom zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro, a održana je u akvatorijumu kotorskog zaliva. Prošle godine počela su arheološka i konzervatorska istraživanja i urađen projekat sanacije  za Crkvu sv. Tome u Prčanju, a nastavljena su i u 2016.

Mimo palte Drago i bedema, od ovogodišnjih projekata trebalo bi istaći konzervaciju zidne slike u arkosolijumu nad grobnicom Pavla Barija u Crkva Sv. Pavla, goblena, Spomenika palim borcima i žrtava rata. Podrška Ministarstva obezbijeđena je i za ovogodišnju Bokeljsku noć, publikovanje monografske studije „Zaostavština porodice Visković u Perastu“, te za izložbe „Fermani i berati iz fundusa Muzeja grada Perasta“,,,Bokeljska kužina”, ,,Palate Perasta i Kotora kroz vrijeme” ,,Prozori i vrata Boke Kotorske”, kao i štamapanje vodiča Pomorskog muzeja na brajevom pismu. Kolo Bokeljske mornarice 365 dana u godini je, takođe, manifestacija, koja je finansijski podržana.

Međunarodna saradnja

Posredstvom regionalnog projekta ,,Ljubljana process II – rehabilitacija naše zajedničke baštine”, Ministarstvo kulture je u saradnji sa Opštinom Kotor i Turističkom organizacijom grada obezbijedilo 17.700 eura za popularizaciju i prezentacije bedema Kotora i rimske vile sa mozaicima.

Postavljen je panoramski dvogled na bedemima Kotora, instaliran interaktivni izlog (led ekran) na ulazu u Stari grad, postavljen video bim i snimljen film o rimskim mozaicima.  Obilježene su  šetne staze, postavljene tablekod mozaičkih podova i prilazne rampe za osobe sa invaliditetom.

Ljubljana process II, pokrenut 2003. godine, od strane Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Republike Makedonije, baziran je na rehabilitaciji zajedničkog kulturnog nasljeđa zemalja Zapadnog Balkana, a danas se implementira pod pokroviteljstvom Regionalnog savjeta za saradnju.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Detalj iz Crkve Santa Marija Koleđata

U cilju njegove realizacije, Ministarstvo kulture je u Listu prioritetnih intervencija uvrstilo dva predmetna kulturna dobra sa teritorije Kotora, za koja su pripremljene preliminarne tehničke procjene, a u cilju privlačenja nacionalnih i međunarodnih investicija namijenjenih njihovoj valorizaciji.

Sredstva izdvojena za realizaciju projekta popularizacije i prezentacije bedema Kotora i Rimske vile sa mozaicima, realizovana su posredstvom PIU budžeta Ljubljana processa II, a partner na realizaciji bila je Tursitička organizacija grada.

Osim toga, kotorsko utvrđenje je izabrano kao jedan od nominovanih lokaliteta za upis Venecijanskih odbrambenih tvrđava između XV I XVII vijeka na Listu svjetske baštine UNESCO. Ova transnacionalna nominacija, za koju je priprema nominacionog dosijea u završnoj fazi, realizuje se u saradnji sa Hrvatskom i Italijom.

U okviru Dana evropske baštine 2015. godine, koji se obilježavaju temom ,,Industrijska i tehnička baština”, u Kotoru je upriličena izložba ,,Pomorska i tehnička baština Crne Gore”, koja je realizovana u saradnji sa Pomorskim muzejom Crne Gore i Zbirkom pomorskog nasljeđa Porto Montenegra.

Posredstvom Fonda američkog ambasadora za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Crnoj Gori su opredijeljena sredstva za bedeme Kotora, za čiju je djelimičnu restauraciju 2003. godine bilo izdvojeno 30.600 dolara, kao i 44.900 dolara za konzervaciju i arheološka istraživanja ostataka Franjevačkog samostana u Kotoru.

Ustanove kulture

Bibliotečka djelatnostu Kotoru odvija se u okviru Kulturnog centra „Nikola Đurković“u okviru koga djeluje gradska biblioteka i čitaonica.

Muzejska djelatnost obavlja se u nacionalnoj ustanovi Pomorski muzej Crne Gore i u opštinskim Muzejima Kotor. Prva pomorska zbirka Bratovštine Bokeljske mornarice, otvorena je u Kotoru 1880. godine. U njenim spisima  iz 1900. godine postoji podatak da je javnosti stavljen na uvid materijal, koji, pored nošnji i oružja Bratovštine, sadrži i ostale predmete od izuzetne kulturno – istorijske vrijednosti. Na ovim vrijednostima pokrenuto je i osnivanje Muzeja Bokeljske mornarice, koji je otvoren 1938. godine u prostorijama palate Grgurina, baroknom zdanju sa početka XVIII vijeka. Objekat je kompletno restauriran i adaptiran za potrebe Muzeja između 1949-1952. godine, od kada nastavlja rad pod nazivom Pomorski muzej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Palata Tripković

Pomorski muzej Crne Gore je specijalizovana ustanova, jer se muzejski materijal i dokumentacija, odnose isključivo na jednu privrednu granu, u konkretnom slučaju, pomorstvo. Novom reorganizacijom, Pomorski muzej obavlja i poslove matične muzejske djelatnosti za sve pomorske zbirke u Crnoj Gori. Muzejski materijal je stručno obrađen i sistematizovan u muzejske zbirke, koje su različitog, odnosno kompleksnog sadržaja, i predstavljaju materijalni dokaz pomorske tradicije Boke Kotorske i Crne Gore. Dakle, muzejski materijal je sistematizovan u zbirke:

 • Pomorsko – tehnička koja broji 665 muzejskih predmeta (modeli brodova, navigacioni i brodski instrumenti, staro i brodsko oružje);
 • Istorijsko-umjetnička broji 438 muzejskih predmeta (slike brodova rađene u tehnici akvarela i ulja na platnu, stranih marinista Feliće Polia, Vincenca i Đovanija Luca, Eugenija Pepsi, Korsinija, Vinćenca Kilonea, Antoana Rua i njegovih sinova, kao i 13 originalnih slika, našeg najvećeg marino slikara devetnaestog vijeka Vasilija Ivankovića, Anastasa Bocarića i Ivana Mirkovića.);
 • Etnografska koja broji 704 muzejska predmeta (starinski namještaj, ženske i muške narodne nošnje, pokućstvo, suveniri, upotrebni predmeti, nakit i ukrasi nošnji).

Kompletan muzejski materijal je stručno obrađen, posjeduje odgovarajuću muzejsku dokumentaciju, a revizija muzejskog materijala urađena je u skladu sa novim propisima iz muzejske djelatnosti. U Muzeju je zaposleno 16 lica koja posjeduju odgovarajuća stručna zvanja i licence.

kotor-pokrova-bogorodice-skaljari-7

Crkva Pokrova Bogorodice sa pravoslavnim gradskim grobljem

,,Muzeji Kotor” nastavlja tradiciju nakadašnjeg Muzeja grada Perasta koji je osnovan 1937. godine, odlukom gradskih vlasti. Muzejski fond je formiran, najvećim dijelom, donacijom Peraštana, nasljednika poznatih porodica, tokom druge polovine XIX i početkom XX vijeka. Osim portreta slavnih peraških pomoraca, oružja i drugih predmeta iz prošlosti grada, tu je sakupljena i arhivska građa Perasta od sredine XV vijeka. Muzej je prvobitno bio smješten u zgradi peraške opštine, a 1948. godine je proširen. Odlukom Ministarstva prosvjete NR Crne Gore, 1950. godine, osnovan je Zavičajni muzej u Perastu. Za potrebe Muzeja, namjenski je adaptiran najreprezentativniji objekat u Perastu, palata kapetana Viska Bujovića iz 1694. godine. U sastavu Muzeja je, od 1970. godine i memorijal porodice Visković. Organizaciona jedinica opštinske ustanove ,,Muzeji Kotor” postaje 1992. godine. Ovaj Muzej obuhvata još i Istorijski muzej sa lapidarijumom kao i Galeriju solidarnosti.

Palata u kojoj je smješten Muzej grada Perasta je jedno od najpoznatijih zdanja profane arhitekture XVII vijeka na istočnoj obali Jadranskog mora. Podigli su je braća Ivan i Visko Bujović 1694. godine. Ona je jedan od simbola ,,zlatnog doba” Perasta, koje je uslijedilo poslije oslobođenja dijela Bokokotorskog zaliva (od Risna do Herceg-Novog) od turske vlasti krajem XVII vijeka. To je vrijeme prosperiteta pomorske trgovine, ekonomskog i kulturnog uspona grada, kao najznačajnijeg središta u Boki. U Muzeju grada Perasta se, preko bogatog muzejskog fonda, može pratiti istorijski, pomorski, ekonomski i kulturni razvoj grada u periodu mletačke dominacije (1420-1797), francuske i austrijske vladavine u XIX vijeku, kada grad doživljava stagnaciju i propadanje.

Muzejski materijal sistematizovan je u muzejske zbirke, i to: istorijsko – umjetničku (potreti, marino-slike, ikone, diplome, grbove Perasta i peraških porodica, stare atlase i karte, fotografije, prikaze jedrenjaka i pomorskih bitaka), etnografsku (nošnje, oružje, mobilijar i predmeti za svakodnevnu upotrebu od XVI-XIX vijeka) i pomorsku zbirku (modeli peraških jedrenjaka, pomorske karte, navigacione sprave, oktante, kompase i drugi brodski inventor). U Muzeju se nalazi i bogat arhivski fond peraške opštine od 1441-1945. godine.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Katedrala sv.Tripuna

Kulturna dobra

Na teritoriji Opštine Kotor postoji 192 nepokretnih kulturnih dobara.

 1. Urbana jelina, Stari grad KO sa 224 stambena objekta
 2. Apoteka; državna zgrada 164-5 (Palata Grubonja, Angr. br. 502)
 3. Biskupija (Angr. br. 336)
 4. Centar za kulturu (bivša Mletačka vojna bolnica, Angr. br. 280/1, 2, 3)
 5. Crkva Gospe od Milosrđa; Tabačina, Dobrota
 6. Crkva Gospe od Snijega (stara); Škaljari
 7. Crkva Gospe od Snijega; Škaljari
 8. Crkva i ostrvo Gospe od Škrpjela; Perast
 9. Crkva i ostrvo Sv. Đorđa; Perast
 10. Crkva Imena Marijinog; Donji Stoliv

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Gradska vrata

 11. Crkva Pokrova Bogorodice sa pravoslavnim gradskim grobljem; Škaljari
 12. Crkva pomoćnice kršćana; Muo
 13. Crkva Porođenja Blažene Djevice Marije; Prčanj
 14. Crkva Rize Bogorodice; Krimovice, Donji Grbalj
 15. Crkva Roždestva Bogorodice; Kovači, Donji Grbalj
 16. Crkva Roždestva Presvete Bogorodice; Kubasi, Donji Grbalj
 17. c
 18. Crkva sv. Ane
 19. Crkva sv. Ane; Gornji Stoliv
 20. Crkva sv. Ane; Prčanj
 21. Crkva sv. Antuna; Prčanj
 22. Crkva sv. Arhanđela Mihaila; Kovači, Donji Grbalj
 23. Crkva sv. Bazilija; Donji Stoliv
 24. Crkva sv. Dimitrija; Nalježići, Gornji Grbalj
 25. Crkva sv. Đorđa; Donji Orahovac
 26. Crkva sv. Đorđa; Glavati, Donji Grbalj
 27. Crkva sv. Đorđa; Lješevići, Donji Grbalj
 28. Crkva sv. Đorđa; Mirac
 29. Crkva sv. Đorđa; Pelinovo, Gornji Grbalj
 30. Crkva sv. Đorđa; Prijeradi, Gornji Grbalj
 31. Crkva sv. Đorđa; Sutvara, Gornji Grbalj
 32. Crkva sv. Đorđa; Šišići, Gornji Grbalj
 33. Crkva sv. Eustahija; Dobrota
 34. Crkva sv. Gospođe; Gorovići, Gornji Grbalj
 35. Crkva sv. Gospođe; Nalježići, Gornji Grbalj
 36. Crkva sv. Gospođe; Perast
 37. Crkva sv. Gospođe; Šišići, Gornji Grbalj
 38. Crkva sv. Haritona; Lješevići, Donji Grbalj
 39. Crkva sv. Ilije – stara; Zagora, Donji Grbalj
 40. Crkva sv. Ilije; Dobrota
 41. Crkva sv. Ilije; Gornji Stoliv
 42. Crkva sv. Ilije; Nalježići, Gornji Grbalj
 43. Crkva sv. Ivana – donja; Dobrota
 44. Crkva sv. Ivana Krstitelja; Prčanj
 45. Crkva sv. Josipa
 46. Crkva sv. Jovana Bogoslova; Zagora, Donji Grbalj
 47. Crkva sv. Jovana; Dub, Gornji Grbalj
 48. Crkva sv. Jovana; Gorovići, Gornji Grbalj
 49. Crkva sv. Jovana; Pobrđe, Donji Grbalj
 50. Crkva sv. Kuzmana i Damjana; Muo
 51. Crkva sv. Luke; Stari grad
 52. Crkva sv. Matije; Dobrota
 53. Crkva sv. Mihajla
 54. Crkva sv. Mihovila sa rimokatoličkim gradskim grobljem; Škaljari
 55. Crkva sv. Mihovila; Dobrota
 56. Crkva sv. Mine; Šišići, Gornji Grbalj
 57. Crkva sv. Nedjelje; Radanovići, Gornji Grbalj
 58. Crkva sv. Nikole
 59. Crkva sv. Nikole; Bigovo, Donji Grbalj
 60. Crkva sv. Nikole; Bratešići, Gornji Grbalj
 61. Crkva sv. Nikole; Glavati, Donji Grbalj
 62. Crkva sv. Nikole; Lješevići, Donji Grbalj
 63. Crkva sv. Nikole; Pelinovo, Grbalj
 64. Crkva sv. Pavla
 65. Crkva sv. Petke; Bunovići, Morinj
 66. Crkva sv. Petke; Glavatičići, Donji Grbalj
 67. Crkva sv. Petke; Lješevići, Donji Grbalj
 68. Crkva sv. Petke; Vranovići, Donji Grbalj
 69. Crkva sv. Petra; Ljuta, Dobrota
 70. Crkva sv. Save; Kovači, Donji Grbalj
 71. Crkva sv. Srđa; Višnjeva, Donji Grbalj
 72. Crkva sv. Teodora Tirona; Zagora, Donji Grbalj
 73. Crkva sv. Tome; Prčanj
 74. Crkva sv. Trojice; Kubasi, Donji Grbalj
 75. Crkva sv. Trojice; Pelinovo, Gornji Grbalj
 76. Crkva sv. Vare; Vranovići, Donji Grbalj
 77. Crkva sv. Vartolomeja; Krimovice, Donji Grbalj
 78. Crkva sv. Varvare; Sutvara, Gornji Grbalj
 79. Crkva sv. Vasilija Velikog; Zagora, Donji Grbalj
 80. Crkva sv. Vasilija; Nalježići, Gornji Grbalj
 81. Crkva sv. Vićencija; Škaljari
 82. Crkva Svih Svetih (Sv. Vrača); Dobrota
 83. Crkva Uspenja Bogorodice; Lješevići, Donji Grbalj
 84. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice; Višnjeva, Donji Grbalj
 85. Crkvina; Dobrota
 86. Čardak sv. Petra; Morinj
 87. Dom pomorstva Bokeljska mornarica (Angr. br. 392)
 88. Dominikanski samostan (Angr. br. 453)
 89. Državna zgrada br. 211 (kuća Ribica, Angr. br. 444)
 90. Franjevački manastir sv. Klare i zvonik

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Gospa od Škrpjela

 91. Franjevački samostan
 92. Franjevački samostan (Angr. br. 450)
 93. Franjevački samostan sa crkvom sv. Nikole; Prčanj
 94. Grad Perast
 95. Gradska vrata (Bedemi Kotora)
 96. Groblje na Gurdiću (Kompleks samostana sv. Franja sa srednjovjekovnim grobljem)
 97. Kapela Blaženog Gracije; Muo
 98. Katedrala sv. Tripuna
 99. Kino ‘Boka’ (Gospa od Anđela, Angr. br. 370)
 100. Kneževa palata (Angr. br. 432)
 101. Kuća Boža Dabinovića (Palata Radimiri-Dabinović, Krivi palac); Dobrota
 102. Kuća Božidara Kamenarovića; Dobrota
 103. Kuća br. 146; Prčanj
 104. Kuća br. 93; Dobrota
 105. Kuća kapetana Luke Miloševića (Palata Natale i Vido Milošević, Veliki palac); Dobrota
 106. Kuća Miloša Vukasovića br. 8; Dražin vrt, Orahovac
 107. Kuća profesora Miroslava Montani (Rodna kuća Tripa Kokolje); Perast
 108. Kuća tri sestre (Kuća br. 171 u Prčanju u kojoj se rodio i umro Ivo Visin); Prčanj
 109. Kuća vojvode Tome Milinovića; Morinj
 110. Kula Baja Pivljanina; Dražin rt, Orahovac
 111. Kula gradske straže (Angr. br. 431)
 112. Neznabožačko groblje; Morinj
 113. Palata Avramov (Palata Tripković-Dabinović-Avramov); Dobrota
 114. Palata Beskuća; Prčanj
 115. Palata Dabinović (Kokotova kula); Dobrota
 116. Palata Drago (Angr. br. 335)
 117. Palata Florio-Luković; Prčanj
 118. Palata Ivanović (Palata Don Gracije Ivanovića); Dobrota
 119. Palata Ivanović; Dobrota
 120. Palata Ivanović-Ćetković; Dobrota
 121. Palata Milošević (Palata Radoničić-Milošević); Dobrota
 122. Palata Pima (Angr. br. 326)
 123. Palata Radimiri (101); Dobrota
 124. Palata Radimiri; Dobrota
 125. Palata Radoničić (Zavod za biologiju mora); Dobrota
 126. Palata Radoničića; Dobrota
 127. Palata Tripković; Dobrota
 128. Palata Verona (Angr. br. 147); Prčanj
 129. Palata Vida Lusina (Zgrada Centralne komisije, Angr. br. 291); Dobrota
 130. Palata Vrakjen (Angr. br. 299-300)
 131. Parohijska crkva posvećena Rođenju Bogorodice; Prčanj
 132. Pomorska škola Martinović; Perast

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Palata Milošević

 133. Prahovac i Vatra
 134. Prirodno i kulturno-istorijsko dobro Kotora
 135. Prva osnovna škola na narodnom jeziku; Morinj
 136. Robna kuća Napredak (Angr. br. 434)
 137. Ruralni kompleks sa kulom; Vranovići, Donji Grbalj
 138. Slavijanska čitaonica; Dobrota
 139. Stara vijećnica (Angr. br. 433)
 140. Stara župna crkva; Prčanj
 141. Stari grad Kotor sa zidinama kao i gradski bedemi
 142. Stijena Lipci; Strp
 143. Toranj sa satovima (Kula sa gradskim satom, Angr. br. 437)
 144. Ulica Lukovića; Prčanj
 145. Upravna RO Kotor (Angr. br. 364, palata Beskuća)
 146. Upravna zgrada SPCO (Angr. br. 459, Riznica SPC)
 147. Zgrada Andrije i Filipa Lukovića; Prčanj
 148. Zgrada istorijskog arhiva (Angr. br. 318)
 149. Zgrada Istorijskog arhiva; Škaljari
 150. Zgrada Muzičke škole (Angr. br. 456, Vladičanski dvor)
 151. Zgrada Pomorskog muzeja (Palata Grgurin, Angr. br. 391)
 152. Zgrada SO Kotor i DPO (Angr. br. 317)
 153. Zgrada SO Kotor i DPO (Angr. br. 320, Stara gimnazija)
 154. Zgrada Zatvora (Angr. br. 341)
 155. Rimski mozaik; Risan
 156. Područje između rta Murove i rta Strpačkog; Risan, Perast
 157. Carine – Risan
 158. Palata Ivelić
 159. Urbano jezgro Risan, Ulica Gabela, Trg 21 novembar i 42 objekta
 160. Crkva svetog Jovana – Risan
 161. Crkva svetog Luke (Smokovac) – Risan
 162. Zadužbina Ljubatovića sa crkvom sv. Dimitrija; Risan
 163. Manastir Banja sa crkvom sv. Đorđu; Risan
 164. Kompleks crkva Sv. Petra i Pavla sa kapelom Sv. Arhanđela– Risan
 165. Spomen kosturnica podignuta palim borcima II Dalmatinske brigade poginulim prilikom borbe protiv Njemaca za oslobođenje ovog kraja nov. 1944 god; Dobrota
 166. Spomen-bista Maša Brguljana; u parku „Slavija“
 167. Spomen-bista Nikole Đurkovića i Save Ilića; Risan
 168. Spomen-bista Veljku Drobnjakoviću; na ulazu u OŠ „Veljko Drobnjaković“, Risan
 169. Spomenik palim borcima i žrtvama rata Opštine Kotor
 170. Spomenik palim borcima toga kraja; Prčanj
 171. Spomen-ploča borcima prve Bokeške brigade poginulim za oslobođenje Boke novembra 1944 godine; Mirac
 172. Spomen-ploča desetorici palih boraca; Muo
 173. Spomen-ploča devetorici strijeljanih boraca Orjenskog i Lovćenskog bataljona, strijeljanih 11. 1943 g; Lipci
 174. Spomen-ploča dvojici palih boraca II dalmatinske brigade poginulim 1944 g. za oslobođenje Perasta; Perast
 175. Spomen-ploča gdje je bio okružni komitet KPJ za Boku; Zalazi
 176. Spomen-ploča na grobu strijeljanih mornara iz ustanka 1918 u Boki; Škaljari
 177. Spomen-ploča Nikoli Đurkoviću u znaku njegovog izbora kao komuniste za predsjednika opštine Risan 22. 1936 god; na Domu kulture, Risan
 178. Spomen-ploča osmorici palih boraca; na zgradi Doma kulture, Stoliv
 179. Spomen-ploča palim borcima i žrtvama rata; Dragalj
 180. Spomen-ploča palim borcima iz tog kraja; Trešnjica, Grbalj
 181. Spomen-ploča palim borcima Kovča; Kovča
 182. Spomen-ploča palim borcima; na Domu kulture, Dobrota
 183. Spomen-ploča palim borcima; na Domu kulture, Škaljari
 184. Spomen-ploča posvećena bitci koju je vodio Orjenski bataljon protiv okupatora 7. 1941; Cerovik, Donje Krivošije
 185. Spomen-ploča posvećena bitci protiv Italijana; Bratišići, Grbalj
 186. Spomen-ploča posvećena bitci protiv Njemaca za oslobođenje Grkavca; Grkavac
 187. Spomen-ploča posvećena formiranju prvog ilegalnog NOO za Grbalj; na domu kulture, Gorovići, Grbalj
 188. Spomen-ploča posvećena partijskoj organizaciji Dragalja koju su u maju 1942 zarobili i strijeljali na ovom mjestu; Dragalj
 189. Spomen-ploča posvećena pogibiji Miroja Jovanovića, Veljka Ćatovića i Jova Radulovića; Donji Orahovac
 190. Spomen-ploča strijeljanim rodoljubima iz Krtola; Trojica
 191. Spomen-ploča trojici prvoboraca iz tog kraja; na zgradi Doma kulture „Sloboda“, Prčanj
 192. Spomen-ploča u znak formiranja prvog ilegalnog NOO; Prčanj
 193. Spomen-ploča učenicima palim u borbi NOV; na zgradi srednje pomorske škole

 

Pokretna kulturna dobra

Status kulturno dobro ima 114 predmeta i njihovih zbirki  i nalaze se  u Pomorskom muzeju (18), Muzeju Perasta (16), vjerskim objektima (34), Istorijskom arhivu Državnog arhiva Crne Gore (44) i u privatnom vlasništvu (2). Riječ je o kulturnim dobrima:

 1. Gobleni 2
 2. Biste 2
 3. Zbirka štampanih stvari 12
 4. Zbirka grbova 101
 5. Zbirka modela brodova 24
 6. Zbirka ikona 7
 7. Umjetnička zbirka 99
 8. Zbirka geografskih i topografskih karata 62
 9. Zbirka akvarela 57
 10. Zbirka fotografija 157
 11. Zbirka brodskih instrumenata, opreme i ribarstva 130
 12. Zbirka bakroreza 5
 13. Zbirka oružja 417
 14. Zbirka narodnih nošnji i ukrasa 716
 15. Zbirka namještaja, posuđa i ukrasnih predmeta 152
 16. Fototeka 950
 17. Numizmatička zbirka 796
 18. Zbirka knjiga biblioteke Pomorskog muzeja 5.640

 

Muzej Perasta:

 1. Zbirka oružja i ordena 62:
 2. Numizmatička zbirka 139;
 3. Zbirka umjetničkih slika 12;
 4. Zbirka modela brodova, brodskih instrumenata i raznih predmeta 13;
 5. Etnografska zbirka 137;
 6. Zbirka namještaja, posuđa, i ukrasnih predmeta 21;
 7. Zbirka fotografija 38;
 8. Zbirka zastava 3;
 9. Zbirka diploma 3;
 10. Autoportret;
 11. Venecijanski grb;
 12. Ikona;
 13. Bambusov štap;
 14. Goblen;
 15. Skulptura;
 16. Darovno pismo;

 

 

Vjerske zajednice:

 1. Zbirka crkve sv. Đorđa 9, Grbalj
 2. Zbirka crkve sv. Luke ikonostas sa ikonama
 3. Zbirka manastira Banja 122, Risan
 4. Zbirka crkvene opštine 58
 5. Zbirka crkve sv. Vasilija 3, Dobrota
 6. Zbirka župske crkve sv. Teodora, ikonostas 1, Zagora
 7. Zbirka crkve sv. Spiridona (prizidana uz crkvu sv. Luke) 36
 8. Zbirka crkve sv. Save 33, Morinj
 9. Zbirka crkve sv. Petra i Pavla 136, Risan
 10. Zbirka crkve sv. Petke 8, Kavač
 11. Zbirka crkve sv. Nikole 41
 12. Zbirka crkve sv. Luke 9, Risan
 13. Zbirka crkve sv. Jovana (više crkve sv. Save) 7, Morinj
 14. Zbirka crkve sv. Jovana 5, Risan
 15. Zbirka crkve sv. Gospođe 4, Grbalj
 16. Zbirka crkve sv. Đorđa, Orahovac
 17. Zbirka crkve sv. Bogorodice 8, Perast
 18. Zbirka crkve sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila 8, Risan
 19. Zbirka crkve sv. Arhanđela 1, Grbalj
 20. Zbirka crkve sv. Pokrova Matere Božije 13, Škaljari
 21. Ikonostas sa ikonama, Crkva sv. Varvare, Grbalj
 22. Bakarni tanjir 1, Crkva sv. Save, Grbalj
 23. Zbirka župske crkve sv. Đorđa 5, Sutvara
 24. Zbirka župske crkve sv. Mateje Jevanđeliste 10, Dobrota
 25. Zbirka župske crkve sv. Ilije 3, Gornji Stoliv
 26. Zbirka crkve Rođenja Bogorodice, Prčanj
 27. Zbirka župske crkve sv. Eustahija 21, Dobrota
 28. Zbirka nadžupne crkve sv. Nikole 20, Perast
 29. Zbirka katedrale sv. Tripuna 86
 30. Zbirka kapelanske crkve sv. Marije 4, Donji Stoliv
 31. Zbirka crkve sv. Marije Koleđate 3, Stari grad
 32. Zbirka crkve sv. Klare 12, Stari grad
 33. Zbirka crkve sv. Josipa 4, Stari grad
 34. Zbirka crkve sv. Gospe od Škrpjela 22

 

Istorijski arhiv u Kotoru – DACG

1.      Zbirka sudsko-notarskih spisa
2.      Zbirka upravno-političkih spisa vanrednih providura Mletačke republike
3.      Zbirka spisa prve austrijske vladavine
4.      Zbirka spisa ruske vladavine
5.      Zbirka francuskog kraljevskog administratora dveju provincija Dubrovnika  i Boke Kotorske
6.      Zbirka spisa francuske kraljevske generalne delegacije i provicnije Boke Kotorske
7.      Zbirka spisa francuske kraljevske poddelegacije u Budvi
8.      Zbirka novčanih dokumenata francuske kraljevske pokrajinske blagajne u Kotoru
9.      Zbirka spisa predsjednika Opštine kotorske
10.  Zbirka spisa uprave nahodišta u Kotoru
11.  Zbirka spisa francuske vojne uprave
12.  Zbirka poreskih spisa za vrijeme francuske vladavine
13.  Zbirka spisa Centralne komisije privremene vladavine ujedinjenih pokrajina Crne Gore i Boke Kotorske
14.  Zbirka spisa Opštine Kotor
15.  Zbirka spisa opštine Dobrota
16.  Zbirka spisa carinarnice Kotor
17.  Zbirka spisa Sreskog narodnog odbora
18.  Zbirka spisa Opštine Prčanj
19.  Zbirka spisa Opštine Stoliv
20.  Zbirka spisa Sreske ispostave Budva
21.  Zbirka spisa Opštine Risan
22.  Zbirka spisa Sreske ispostave Risan
23.  Zbirka spisa Opštine Muo
24.  Zbirka spisa političke ispostave Sutomore
25.  Zbirka spisa Sreskog načelstva
26.  Zbirka spisa Austrijske vojne uprave
27.  Zbirka spisa Invalidskih domova Kotor i Meljine
28.  Zbirka spisa Osnovne škole u Dobroti
29.  Zbirka spisa Okružnog suda u Kotoru
30.  Zbirka spisa Sreskog suda Kotor
31.  Zbirka spisa Suda za prekršaje
32.  Zbirka spisa Sreskog suda Perast
33.  Zbirka spisa Sreskog suda Budve
34.  Zbirka spisa Sreskog suda (Risan)
35.  Zbirka pomoćnih knjiga Družbe bratinske pomorske sigurnosti Dobrota
36.  Zbirka matičnih knjiga, rođenih, vjenčanih i umrlih za Paštroviće, Prčanj, Perast i Budvu
37.  Zbirka spisa Carinskog izloženstva Risan
38.  Zbirka spisa Javnog tužilaštva
39.  Zbirka spisa Odeljka carinarnice Kotor u Perastu, Budvi i Meljinama
40.  Zbirka spisa Carinskog izloženstva Prčanj
41.  Zbirka spisa Carinskog izloženstva Tivat
42.  Zbirka spisa Dobrovoljnog vatrogasnog društva
43.  Zbirka spisa Uprave državnih dobara
44.  Zbirka spisa Školskog vijeća Kotor

 

Privatno vlasništvo:

 1. Salon u kući br. 39
 2. Zlatan prsten ,,Skarabej”

 

Nematerijalna kulturna dobra

Nematerijalna kulturna dobra u Kotoru su:bokeljska mornarica, bokeljska noć, dobrotska čipka, fašinada,legenda o postanku Kotora, legenda o tri sestre, legenda o ljubavi Peraštanke Katice Kalfić i francuskog vojnika, kao i vještina izrade dobrotske – peraške torte.Projekat popisa nematerijalne kulturne baštine, koji je sproveden 2012. godine, pokazao je da se u Kotoru, nalazi značajan broj elemenata (59, preliminarno popisanih). Na teritoriji Kotora već su  registrovana četiri nematerijalna kulturna dobra – Bokeljska mornarica, Bokeljska noć, Dobrotska čipka i Fašinada. Takođe, određeni broj od popisanih elemenata nematerijalne baštine zavređuje status nematerijalno kulturno dobro, poput igre plojke, tradicionalne pripreme različitih autentičnih jela, gađanja kokota i mnogih drugih. Projekat revalorizacije kulturnih dobara sa akcionim planom implementacije je implementiralo Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara u saradnji sa svim nacionalnim i lokanim institucijama iz oblasti kulturne baštine,  kao i državnim i lokalnim organima uprave. Ukupna sredstva za izradu elaborata iznosla su 67.630 eura.