DRUŠTVO PREPORUKA

UCG: Konkurs za master studije biće objavljen sjutra

Foto: Boris Šekularac/MNE magazin

Univerzitet Crne Gore raspisaće sjutra konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih i primijenjenih studija Univerziteta Crne Gore, obima 120 ECTS kredita za studijsku 2022/23. godinu, koji se finansiraju iz Budžeta, saopšteno je iz PR službe  UCG.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crrnoj Gori, kao i na zvaničnoj internet stranici Univerziteta Crne Gore.

Zainteresovani kandidati, prijave na konkurs mogu podnijeti 29. septembra 2022. godine studentskoj službi organizacione jedinice, u okviru radnog vremena te službe.

Prijemni ispiti koji su obavezan uslov za upis na master studijske programe buće organizovani od 30. septembra do 1. oktobra 2022. godine.

Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica, a raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i internet stranice organizacione jedinice.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 4. oktobrom 2022. godine,prema rasporedu organizacionih jedinica.

Od dokumentacije, kandidatima je potrebna: originalna diploma ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama, kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom. Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio osnovne studije na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Uslovi, kriterijumi i postupak upisa u prvu godinu master akademskih i primijenjenih studija u obimu 120 ECTS, za sve studijske programe koji se realizuju na Univerzitetu Crne Gore  bliže su uređeni  Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 494/20 ).

Pravilnik je objavljen i na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.